اتوکلاو صنعتی چیست؟

سلام من بهمن دولت سرایی هستم از تیم پارس مخزن و قراره امروز شما رو با دستگاه اتوکلاو صنعتی آشنا کنم.

قراره توی این مقاله با شما اجزا، مراحل ساخت و سایر جزئیات این دستگاه رو مرور کنیم.

اولین سوالی که به وجود میاد اینکه اتوکلاو چیه و چه کاربردی داره؟

اﺗﻮﮐﻼو صنعتی یه ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎره ﮐﻪ، ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع، ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر، ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت، وارد آن ﻣﯽشه .

ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ظرف دربسته ای هست، که ﻓﺷﺎر داﺧﻠﯽ آن ﺑﯾش از psi15 است.

 

ساخت اتوکلاو صنعتی

اجزای اتوکلاو صنعتی

 1. ﮐﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ
 2. ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
 3. ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر
 4. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر و دﻣﺎ
 5. ﺷﯿﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
 6. ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﮐﻨﺪاﻧﺲ
 7. درب ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﻔﻞ اﯾﻤﻨﯽ
 8. واﺷﺮ آب ﺑﻨﺪی درب و ﺑﺪﻧﻪ

مراحل ساخت

 • طراحی (Design)
 • ﺳﺎﺧﺖ (Fabrication)
 • آزﻣﺎﯾﺶ (Testing)
 • نصب (Installation)

 

ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ASME Sec. VIII DIV. 1& 2 & 3

درب ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه ASME Sec. VIII DIV. 1& 2 & 3

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسSec VIII Div1

اتوکلاو چیست و چه کاربردی دارد

 

برای دریافت مشاوره و یا خرید می توانید با کارشناسان گروه پارس مخزن، تماس حاصل نمایید.

 

 

تعریف کلی

اﺗﻮﮐﻼو های ﺻﻨﻌﺘﯽ در صنایع مختلفی نظیر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﻣﺘﺎﻟﻮرژی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺘﻦ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽکاربرد دارند. همچنین در پزشکی، دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ، بی خطرسازی زباله‌های بیمارستانی، ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی، استریلیزاسیون تجهیزات و … نیز استفاده های بسیاری دارند.

اتوکلاو هایی که برای فرآیندهای صنعتی و آزمایش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توانند از گازهایی غیر از بخار برای انجام واکنش‌های شیمیایی نظیر آلکیلاسیون، آمیناسیون، کربوکسیلاسیون، کاهش کاتالیستی، کلریناسیون، هیدروژناسیون، دی‌هیدروژناسیون، استری شدن، اتوکسیلاسیون، هالوژناسیون، اکسیداسیون، ازوناسیون، پلیمریزاسیون، سولفوناسیون و … استفاده کنند. همچنین برای سیستم‌های تبخیر، خشک شدن، استخراج با حلال کربن دی اکسید فوق بحرانی و … نیز کاربرد دارد. در به کارگیری دستگاه اتوکلاو صنعتی به دلیل آنکه از بخار با فشار و دمای بالا استفاده می‌شود امکان انفجار بخار با آزاد شدن ناگهانی فشار وجود دارد بنابراین باید تمام نکات ایمنی را رعایت کرد. فرآیند استریل کردن توسط دستگاه اتوکلاو صنعتی به دلیل دمای بالایی که دارد با سرعت و کارایی بالا انجام می‌شود.

اتوکلاو صنعتی مدل HPA-5000 مجهز به سیستم Rapidor می‌باشد. این تکنولوژی امکانی را به کاربر می‌دهد که در کمترین زمان و به کمک جک هیدرولیک درب دستگاه را باز و بسته نماید. مکانیزم حرارتی دستگاه می‌تواند از سه طریق بخار آب، المنت حرارتی و روغن داغ حرارت مورد نیاز اتوکلاو را تأمین نماید.

در صورت وجود برق کافی، بهترین و دقیق‌ترین حالت گرمادهی توسط المنت حرارتی ایجاد می‌شود.

این دستگاه دارای فن سیرکولاسیون جهت یکنواختی و همگن سازی هوای داخل اتوکلاو می‌باشد. این فن از نوع (Backward) می‌باشد و دو نوع مکانیزم جهت راه اندازی آن به کار می‌رود: نوع اوّل با توجه به فشار کاری بالای دستگاه، آب‌بندی شفت فن سیرکولاسیون به وسیله کوپلینگ مغناطیسی انجام می‌گیرد.

در نوع دوم جهت راه‌اندازی فن گریز از مرکز از سیستم Mechanical Seal استفاده می‌شود. این مجموعه دارای سیستم اعمال فشار، کنترل دما و خلأ همزمان می‌باشد.