مخزن تحت فشار چیست و چه کاربردی دارد؟ مخزن تحت فشار مخزنی است که از داخل فشار سیال داخلی به بدنه وارد میشود ،سیالی که در این مخازن ذخیره میشود عموما انواع گازها نفت ، گازوئیل ، بنزین و … …
ادامه مطلب