• تهران، جاده مخصوص کرج، جاده اندیشه، ابتدای خیابان الهیه